UMAY LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

1-) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Umay Lojistik Anonim Şirketi (“Şirket” veya “UMAY”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2-) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan; iş faaliyetlerinin ve operasyonel süreçlerin planlanması ve icrası; Şirket faaliyetlerinin Şirket prosedürleri veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini; kredi değerlendirme, kredi ve finansman işlemlerinin takibi, planlanması ve yürütülmesi ile krediye uygunluk araştırma ve incelemesinin farklı kaynaklar üzerinden gerçekleştirilmesi; kredi ve finansman süreçleri risk yönetiminin gerçekleştirilmesi; Şirket’in finansal risk süreçlerinin planlanması veya icrası; satış sonrası destek hizmetleri ile yükümlülüklerinin, müşteri memnuniyetinin, kurumsal iletişim faaliyetlerinin, müşteri ilişkileri ile müşteri talep ve şikayetlerinin yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası; iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması veya icrası; sözleşme süreçlerinin veya hukuki taleplerin takibi; finans veya muhasebe işlerinin takibi; kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası; iş ortakları, bayiler veya tedarikçilerle yürütülen işlerin icrası ve ilişkilerin yönetimi; ürün ve hizmetlerin satış, pazarlaması ve tanıtımı süreçleri ile pazar araştırması, beğeni kullanım ve hizmet anlayışının tespiti ve özelleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve icrası; Şirket yerleşkesinin güvenliğinin temini; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması; yasal sınırlar çerçevesinde  sigorta ve hasar süreçlerinin planlanması ve takibi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; http://www.orjinalyedekcim.com  internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Umay Lojistik Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.

3-) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda; bayilerimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, ve yine bu amaçlara sınırlı olarak ve ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde, Erdoğan Çiftliği Gıda Sanayi Ticaret  A.Ş.’ye, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde http://www.orjinalyedekcim.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Umay Lojistik Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında belirtilen amaçlarla sınırlı olarak da aktarılabilecek, yurtiçinde veya yurtdışında işlenebilecektir.

4-) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak yukarıdaki amaçlarla toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; fiziki veya elektronik ortamda; İşbu aydınlatma metninde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve buna bağlı yükümlülüklerimizi yerine getirmek hukuki sebepleriyle toplanmaktadır. Bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında Aydınlatma Metninin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5-) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi http://www.orjinalyedekcim.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Umay Lojistik Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda UMAY talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, UMAY tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

 

UMAY LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ        

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ RIZA METNİ

Şirketimiz tarafından Umay Lojistik Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına ve yukarıda yer alan Aydınlatma Metnine uygun olarak kişisel verileriniz işlenebilmektedir. Bazı kişisel verileriniz ise sadece açık rızanız dahilinde işlenebilir ve üçüncü kişilerle paylaşılabilir.

Açık rızanız kapsamında, iş faaliyetlerinin planlanması ve icrası; Şirket faaliyetlerinin Şirket prosedürleri ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini; kredi, finansman ve tahsilat işlemlerinin takibi, planlanması ve yürütülmesi; finansman ve muhasebe işlerinin takibi; risk yönetiminin gerçekleştirilmesi; sözleşme süreçlerinin ve hukuki taleplerin takibi; yasal sınırlar çerçevesinde süreçlerinin planlanması ve takibi; müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası gibi amaçlarla, paylaşmış olduğunuz sağlık verileriniz, adli sicil kaydınız, din ve kan grubu bilginiz, dernek, vakıf ve sendika üyeliği bilgileriniz dahil olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz işlenebilir. Ve yine burada belirtilen amaçlarla özel nitelikli kişisel verileriniz ve kişisel verileriniz ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde, Erdoğan Çiftliği Gıda Sanayi Ticaret  A.Ş. de dahil olmak üzere bayilerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız, iştiraklerimiz kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler ile paylaşılabilir.

Müşteri ve kefiller işbu formu imzalamakla, kendileri tarafından verilen bilgileri ilgili mevzuat çerçevesinde Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. (KKB), Risk Merkezi, T.C. Merkez Bankası ve benzeri yetkili kılınmış kuruluşlar nezdinde UMAY tarafından kredi istihbarat çalışmaları yapılabileceğini ve kredi tahsisi çerçevesinde edinilen bu bilgilerin UMAY tarafından kullanılabileceğini kabul ve beyan eder.  UMAY, Müşteri ve kefiller ile ilgili edinmiş olduğu bilgi ve kayıtları yasal mevzuat çerçevesinde KKB, Risk Merkezi, diğer banka/finansal kuruluş ve sigorta şirketleri ile kanunen yetkili kılınmış kuruluşlar ile uygun görülecek diğer 3. kişiler ile hizmetlerin sunulabilmesi için paylaşımın gerekli ve/veya zorunlu olduğu özel veya resmi kuruluşlarla kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuatın öngördüğü esaslar kapsamında paylaşabilir.